تمديد پيمان

*شرایط لازم جهت تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی سال 1397:*

1- کسب حداقل 65 امتیازبرای تمدید قرارداد یک ساله

2-کسب حداقل 5/84 امتیاز برای تمدید قرداد دوساله

3- کسب حداقل 5/97 امتیاز برای تمدید قرارداد سه ساله

        تبصره 1: صرفاً به مدارک و مستند اتی که از تاریخ 1/1/97 لغایت 29/12/97 صادر شده باشد امتیاز تعلق می گیرد.

        

شماره ملی:
 
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد